Frånvaro

Närvaro och deltagande är helt avgörande för goda studieprestationer på gymnasiet. Den lärarledda undervisningen utgör grunden för studierna vid NFU.

Sedan januari 2013 tillämpas nya tolkningar och regler kring frånvaro och rätten till studiehjälp. Frånvaro påverkar rätten till studiehjälp, dvs. studiemedel, tilläggsbelopp och inackorderingsbidrag.

Det är viktigt att elev och vårdnadshavare tar del av dessa regler.

Studiemedel, tilläggsbelopp och inackorderingsbidrag betalas ut av CSN till vårdnadshavare eller myndig elev. Som heltidsstuderande på gymnasiet kan du få studiebidrag och extra tillägg. Bidragen betalas ut under fyra månader på höstterminen och sex månader på vårterminen. Med heltidsstudier menas enligt CSN att du ägnar hela din arbetstid åt studier och kontinuerligt deltar i undervisningen.

Vid hög och återkommande frånvaro anses eleven inte som heltidsstuderande. Beror frånvaron på sjukdom skall detta kunna styrkas med läkarintyg. Intyget lämnas till skolans sjuksköterska eller kurator. Det räcker därför inte att anmäla frånvaro för att den skall anses giltig. Skolan avgör om frånvaro är giltig.

Har eleven ogiltig frånvaro mer än fyra timmar under en period av fyra veckor kan det anses som att eleven inte studerar heltid. Skolan meddelar då CSN att eleven inte kan anses studera på heltid. Skolan meddelar omfattningen av frånvaron och vad skolan gjort för att förmå eleven till heltidsstudier. Det är CSN som beslutar om att stoppa utbetalningen av studiehjälp.

Indraget studiemedel kan påverka familjens bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Det förlängda underhållsstödet kan dras in liksom eventuell barnpension.

Läs mer på www.csn.se