Ledighet för elev

Närvaro och deltagande är helt avgörande för goda studieprestationer. Vi är därför mycket restriktiva med att bevilja ledigheter.

Ledighet beviljas endast för enskild angelägenhet. Med enskild angelägenhet menas sjukdom, nära anhörigs sjukdom eller bortgång, begravning och bouppteckning samt vid inställelse hos annan myndighet. Ledigheten skall kunna styrkas på begäran.

Semesterresor, körlektioner och annat av privat karaktär hänvisas till loven och efter skoltid.

Meddelande om frånvaro eller ansökan om ledighet görs på avsedd blankett som du kan ladda ner här